Druck Kopfbild

De voorzitter van het Parlement

De voorzitter van het Parlement coördineert de parlementaire werkzaamheden. Hij zit de plenaire vergaderingen voor en vertegenwoordigt het Parlement in alle belangrijke kwesties.

Als de voorzitter een plenaire vergadering voorzit, spreekt hij zich niet politiek uit. Hij handelt onafhankelijk. Als hij zich wil mengen in het politieke debat, geeft hij het voorzitterschap over.

De voorzitter moet, net als de andere leden van het Bureau, aan het begin van elke zitting worden herkozen.

Een overzicht van zijn taken 

De voorzitter leidt de werkzaamheden van het Parlement en zijn organen.

 • Hij zit de plenaire vergaderingen, de bureaus en de uitgebreide bureaus voor.
 • Hij opent, sluit of verdaagt de vergaderingen van de plenaire vergaderingen, de bureaus en de uitgebreide bureaus.
 • Hij draagt zorg voor de orde en geeft het woord tijdens de debatten in de plenaire vergaderingen, de bureaus en de uitgebreide bureaus.
 • Hij stelt de punten vast waarover een beslissing moet worden genomen in de plenaire vergaderingen, de bureaus en de uitgebreide bureaus en maakt de uitslag van de stemming bekend.
 • Hij ondertekent elk besluit van de plenaire vergaderingen, de bureaus en de uitgebreide bureaus.
 • Hij ziet toe op de uitvoering van de besluiten van de plenaire vergaderingen, de bureaus en de uitgebreide bureaus.
 • Hij ziet toe op de naleving van het intern reglement en van de besluiten van de plenaire vergaderingen, de uitgebreide bureaus en de bureaus.
 • Hij ontvangt alle voorstellen, ontwerpen, voorstellen van amendement, verslagen, vragen, interpellaties en moties en controleert de ontvankelijkheid ervan voor zover dit niet onder de bevoegdheid van een ander parlementair orgaan valt.
 • Hij brengt alle ontvangen mededelingen, brieven en andere documenten ter kennis van de plenaire vergadering, met uitzondering van anonieme en aanstootgevende stukken.
 • Hij bezorgt alle documenten en informatie aan de organen van het Parlement, voor zover deze onder hun bevoegdheid vallen.
 • Hij vertegenwoordigt het Parlement naar buiten toe.

De voorzitter wordt bij zijn activiteiten bijgestaan door de griffier, het hoofd van de parlementaire administratie.

Op 17 juni 2019 werd Karl-Heinz Lambertz door de plenaire vergadering tot voorzitter verkozen.

Zurück Drucken Teilen