Druck Kopfbild

Het bureau

Het bureau is samengesteld uit de voorzitter, een of meer ondervoorzitters en een of meer secretarissen. Het aantal vice-voorzitters en secretarissen wordt aan het begin van de zittingsperiode door de plenaire vergadering vastgesteld.

Het bureau van het Parlement is verantwoordelijk voor de interne organisatie van het Parlement en voor de planning van de vergaderingen.Präsidium

Het bureau wordt samengesteld volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging van de fracties, waarbij elke erkende fractie in het Parlement vertegenwoordigd moet zijn. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat de eerste vice-voorzitter wordt vertegenwoordigd door de sterkste oppositiepartij als de voorzitter tot een van de fracties behoort die in de meerderheid is. De griffier woont de vergaderingen van het bureau ook bij.

 

Het bureau vervult de taken die het bij de wet van 31 december 1983 en het intern reglement zijn opgedragen. Het bureau behandelt in het bijzonder alle administratieve en financiële aangelegenheden met betrekking tot het Parlement, van zijn organen en van de administratie van het Parlement. Het bureau benoemt het personeel van het Parlement, met uitzondering van de griffier. Het stelt het organigram van de administratie van het Parlement vast.

Zurück Drucken