Druck Kopfbild

Uitvaardigen van decreten

Het Parlement neemt decreten aan. Decreten zijn bepalingen met rechtskracht voor de Duitstalige gemeenschap, dus gemeenschapswetgeving.

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap is een soevereine besluitvormer op de bevoegdheidsgebieden van de Gemeenschap. De decreten staan in de hiërarchie der normen op hetzelfde niveau als federale wetten of decreten van het Waalse Gewest. Hierop hebben alleen bijzondere wetten, de Belgische grondwet en internationale rechtsnormen voorrang.

Hoe komt een decreet tot stand?

Een decreet opstellen - dit is meestal niet snel mogelijk… Het is belangrijk om de essentiële stappen van de parlementaire werkzaamheden in acht te nemen. Bovendien kan het Parlement uiteraard alleen wetgeving opstellen binnen de grenzen van zijn bevoegdheden.

Decreetinitiatief: voorstel van decreet of ontwerp van decreet

In het geval van een voorstel van decreet wordt het initiatief zijdens een of meer parlementsleden genomen. Het Parlement beslist of het document al dan niet ontvankelijk is, d.w.z. of de voorgestelde decreten onder de bevoegdheid van de Gemeenschap vallen.

In het geval van een ontwerp van decreet neemt de regering het initiatief. Naast de voorgestelde tekst bevat het ontwerp van de regering een advies van de Raad van State. Het advies van de Raad van State bepaalt of de tekst qua legistiek, d.w.z. vanuit wetgevend oogpunt, in orde is en niet in strijd is met andere decreten en wettelijke bepalingen en vooral geen schending van de bevoegdheid van de gemeenschap inhoudt.

Op verzoek van het Parlement kunnen ook voorstellen van decreet ter overweging aan de Raad van State worden voorgelegd.

Commissieoverleg

Het voorstel of ontwerp van decreet wordt verwezen naar de bevoegde commissie.

De auteur(s) presenteren de tekst. Een volledige analyse van de afzonderlijke artikelen is dan noodzakelijk. De parlementsleden of de regering kunnen amendementen voorstellen. Tot slot stemt de commissie over de definitieve tekst en stelt een verslag op voor de plenaire vergadering.

Aanneming door de plenaire vergadering

De plenaire vergadering van het Parlement houdt een politiek debat over het voorgestelde document. Het is niet ongebruikelijk dat er in de plenaire vergadering amendementen worden ingediend. Een decreettekst wordt aangenomen als deze de meerderheid van de stemmen in de plenaire vergadering haalt.

Sanctionering en publicatie door de overheid

Een decreet kan alleen in werking treden als het door de regering wordt goedgekeurd nadat het door het parlement is aangenomen. De overheid moet er immers voor zorgen dat dit besluit wordt uitgevoerd.

Als de regering weigert een parlementair decreet te bekrachtigen, zou er sprake zijn van een vertrouwensbreuk tussen de wetgevende en de uitvoerende macht en vrijwel zeker van een regeringscrisis die misschien zelfs tot het aftreden van de regering zou leiden.

De regering publiceert het decreet in het Belgisch Staatsblad.

Nu alle maatregelen zijn genomen, treedt het decreet meestal in werking op de tiende dag na zijn bekendmaking.

Zurück Drucken Teilen